§ 1 Navn og hjemsted
Navn: Rideklub Vestsjælland (RKVS)
Hjemkommune: Slagelse kommune
Hjemsted: Slagelse Kommune
Hjemmeside: www.rideklub-vestsjaelland.dk
E-mail adresse: rideklubvestsjaelland@gmail.com
Stiftelsesdato: 15. oktober 2001
 
§ 2 Formål
Klubbens formål er at fremme ridesporten gennem stævner og andre arrangementer. Klubben lægger vægt
på bredden i ridesporten og har derfor fokus på arrangementer der fremmer dette.
 
§ 3 Dansk Rideforbund
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF), hvorfor
klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og
bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgifter.
 
§ 4 Medlemmer

I klubben optages både senior- og juniormedlemmer. Medlemmer kan kun optages som juniormedlemmer til
og med det år, de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er
fyldt 18, se § 8.
Der kan tegnes familiemedlemskab. Personer under 18 der er medtaget i dette medlemskab, anses som
juniormedlem.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter og uden
stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemskab er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.
Optagelse af umyndige kræver samtykke af forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelsen senest d. 30. november hvert år.

 
§ 4a Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på generalforsamlingen. Diskussion om forslag kan
ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves
en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på
generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.
 
§ 5 Hæftelse
Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.
 
§ 6a Karantæne
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog højst 2 måneder, til et medlem, der
gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne
beslutning er gældende, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for
karantæne.
Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig til bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Ved uenighed kan beslutningen indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er
inhabil.
 
§ 6b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et
nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. Sagen afgøres ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves
et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingen beslutning om udelukkelse
kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.
 
§ 6c
I det under § 6b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et
flertal på 2/3 stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens-
og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles
til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende indstilles til udelukkelse fra andre specialforbund under
Dansk Idræts Forbund (eksklusion).


§ 7 Kontingent

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den
ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
Kontingentet opkræves forud én gang årligt og er forfalden til betaling som anført. Er kontingentet ikke
indbetalt senest en måned efter forfaldsdato kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun
genoptages på ny mod betaling af restance. Betalingen er gældende fra registrering på klubbens konto eller
mobilepay. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et
medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have
modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor
generalforsamlingen.
 
§ 8 Bestyrelse
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt to
suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Der afgår hvert år henholdsvis 2
og 3 bestyrelsesmedlemmer første gang ved lodtrækning.
I tilfælde af vakance for formanden eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i
bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste
generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.
Genvalg kan finde sted.
 
§ 9 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum flg. dagsorden:
 
1. godkendelse af referat
2. meddelelser fra formanden
3. rapport fra evt. udvalg
4. eventuelt
 
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se § 6a. Står stemmerne lige, er formandens stemme
afgørende og ved lige antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt og i dennes forfald
næstformandens. For gyldig bestyrelses-beslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af
bestyrelsesmedlemmerne være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder ved formandens
forfald i dennes sted.
Sekretæren skriver referat ved bestyrelsesmøderne og beslutningsreferat underskrives om muligt ved
mødets afslutning ellers på førstkommende bestyrelsesmøde. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige
myndigheder m.m. underskrives referat af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
 
§ 10 Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Klubbens formand
og kasserer tegner klubben udadtil ved underskrift og er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb
og salg, samt anden afhændelse og pantsætning, som følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet
herom i medfør af lovens § 11.
Der kan ikke meddeles eneprokura.
 
§ 11 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære
generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest medio januar. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med
dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag fra klubbens medlemmer, meddeles
medlemmerne via klubbens hjemmeside og dagspressen med mindst 14 dages varsel.
Alle medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. hvis de har
været medlem af klubben i mindst to måneder. Forældre/værge til medlemmer under 18 år har én stemme
pr. medlem.
 
Generalforsamlingens dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning/formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formanden
7. Valg af øvrig bestyrelse
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
 
Generalforsamlingen træffer beslutning om køb, salg og anden afhændelse og pant-sætning af klubbens
faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se
dog §12 og §15.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller to medlemmer kræver skriftlig
afstemning, se dog §6b og §6c. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
 
§ 12 Lovændring
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring skal indberettes
til DRF til godkendelse.
 
§ 13 Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de på den ordinære
generalforsamling  valgte, for et år ad gangen, revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres af klubbens
medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.
 
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når
mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af
dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den
ekstraordinære general-forsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes via klubbens hjemmeside og dagspressen med mindst 8 dages varsel.
 
§ 15 Opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14
dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal
beslutningen om opløsning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved anden generalforsamling
kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for
Distrikt 4.